Przesłuchanie stron i uczestników w ramach pomocy sądowej

Niniejszy artykuł zwraca uwagę na sytuację, która często ma miejsce w procesie sądowym, gdy osoby biorące udział w postępowaniu mają miejsce zamieszkania poza obszarem właściwości sądu rozpatrującego daną sprawę i chodzi o przesłuchanie stron i uczestników w ramach pomocy sądowej.

Często zdarza się, że stajemy się uczestnikami postępowania, które zostało wszczęte przez inną osobę (na przykład w sprawach o nabycie spadku lub zasiedzenie) i dowiadujemy się o tym dopiero po otrzymaniu zawiadomienia lub wezwania od sądu. Bywa, że jako strona nie mamy wiedzy o danej sprawie lub nie jesteśmy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu.

Ogólnie wiadomo, że świadkowie są często przesłuchiwani przez sąd w okręgu, w którym mieszkają. Niestety, niewiele stron lub uczestników decyduje się na złożenie wniosku o przesłuchanie przez sąd właściwy dla okręgu ich zamieszkania, głównie z powodu braku wiedzy na ten temat. To prowadzi do sytuacji, w której osoby, którym nie zależy na uczestniczeniu w rozprawie, często muszą podróżować po całym kraju na rozprawę, co wiąże się z utratą urlopu i ponoszeniem dodatkowych kosztów.

Niniejszy artykuł ma na celu zwrócenie uwagi na § 118 Regulaminu Urzędowania Sądów Powszechnych wydanego przez Ministra Sprawiedliwości (Dz.U. z 2015 r., poz. 2316 z późn. zm.).

Z powołanego przepisu wynika, że jeżeli odległość od miejsca zamieszkania strony lub uczestnika postępowania nieprocesowego (na przykład mieszkańca Ujsoł, w powiecie żywieckim) do siedziby sądu orzekającego (na przykład Sąd Rejonowy w Gdańsku) jest większa niż do siedziby sądu właściwego dla okręgu zamieszkania strony lub uczestnika (w tym przypadku Sąd Rejonowy w Żywcu), to dopuszczalne jest zlecenie temu ostatniemu sądowi przeprowadzenia przesłuchania tej strony lub uczestnika, jeśli uzasadniają to szczególne warunki komunikacyjne. Należy jednak pamiętać, że nie należy zwracać się o przesłuchanie strony lub uczestnika do innego sądu, jeżeli odległość między miejscem zamieszkania a siedzibą sądu orzekającego nie przekracza 50 km, chyba że strona lub uczestnik musi być obecny podczas oględzin lub nie może stawić się w siedzibie sądu orzekającego z powodu trudności trudnych do usunięcia.

Dla osoby będącej stroną lub uczestnikiem istotne jest, aby pamiętać, że sąd może zwrócić się o przesłuchanie przez sąd właściwy dla okręgu zamieszkania, na wniosek strony lub uczestnika w ramach pomocy sądowej. W przypadku spełnienia warunków do przekazania sprawy sądowi właściwemu dla okręgu miejsca zamieszkania, zaleca się złożenie wniosku do sądu orzekającego o przesłuchanie przez właściwy sąd i uzasadnienie go w kilku zdaniach. Oczywiście, jeśli strona nie ma interesu w uczestnictwie w sprawie, nie posiada istotnych informacji dla postępowania lub nie zależy jej na jej wyniku, może złożyć wniosek o zaniechanie przesłuchania, jednak rzadko jest on uwzględniany przez sądy.


Opublikowano

w

przez

Tagi:

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *