Nr 55
(marzec 2017)

Artykuły w bieżącym numerze:

Bardzo często występuje sytuacja, gdy w postępowaniu sądowym uczestniczą osoby, których miejsce zamieszkania jest poza siedzibą sądu rozpoznającego sprawę. Bywa i tak, że stajemy się uczestnikiem postępowania które zainicjowała inna osoba (np. w sprawie o nabycie spadku, sprawie o zasiedzenie itd.) o czym dowiadujemy się dopiero otrzymując zawiadomienie/wezwanie z sądu. Często zdarza się sytuacja, że jako strona, nie mamy ani wiedzy o danej sprawie, albo nie jesteśmy zainteresowani uczestniczeniem w postępowaniu itd. [..]
[..] Obowiązek uiszczenia opłaty za parkowanie dotyczy parkowanie na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, co wynika wprost z przepisu art 13 ustawy o drogach publicznych. W praktyce najczęściej opłaty za parkowanie pobierane są przez tzw. „parkingowych” albo uiszczane bezpośrednio w parkomacie. Jeśli jesteśmy w strefie płatnego parkowania a nie ma w polu widzenia np. inkasenta, to taka okoliczność nie zwalnia nas to z obowiązku uiszczenia opłaty [..]

Inne numery biuletynu: